AB „LTG Infra" PRIVATUMO POLITIKA

 

SVARBI INFORMACIJA APIE TAI, KAIP RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020 m. vasario 11 d.

 

Akcinė bendrovė „LTG Infra" (toliau – AB „LTG Infra" arba tiesiog „Bendrovė" ar „mes") saugo informaciją apie Jus ir Jūsų privatumą. Savo Bendrovėje mes vadovaujamės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos (Reglamento toliau – Reglamentas)[1] bei kitų duomenų apsaugos teisės aktų keliamais reikalavimais Jūsų informacijos apsaugai. Šis pranešimas pateikia išsamesnę informaciją apie tai

 

[1] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).



Šioje politikoje rasite atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Tai yra Jums svarbu – prašome atidžiai susipažinti su pateikiama informacija. Ši politika gali keistis. Prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Bendrovės interneto svetainėje adresu www.lginfrastruktura.lt ir perskaityti ten skelbiamą naujausią politikos versiją.

Mes esame: AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra"

Mūsų įmonės kodas yra: 305202934

Mūsų adresas: Mindaugo g. 12, Vilnius

Mūsų el. pašto adresas: [email protected]

Mūsų tel. Nr.: (8 5) 269 3353

Nr.

Kodėl Jūs renkate informaciją apie mane?

Kokią informaciją apie mane renkate?

Kodėl turite teisę rinkti mano informaciją?

Kiek laiko naudojate ar saugote informaciją apie mane?

3.1.

Sudarome ir vykdome su Jumis sutartis, vykdome su tuo susijusias mokestines prievoles

 

Vardas ir pavardė, asmens kodas ir (ar) gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, parašas, mokėtojo kodas, asmens tapatybės dokumento kopija, individualios veiklos pažymėjimo numeris, atsiskaitymo informacija, atsiskaitymo laikotarpis, įsiskolinimų informacija, banko sąskaitos numeris, sutartis, jos papildymai, pakeitimai ir priedai, priėmimo-perdavimo aktai, sudarymo datos, sutarties numeris, sutarties sudarymo ir vykdymo vieta, informacija apie sutarties vykdymą, sutarties nutraukimo informacija, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas ir, kiek tai susiję su sutarties vykdymu, komunikacija su Jumis, kita informacija, kuri gali būti reikalinga tinkamam sutarties vykdymui

 

Sudarome ir vykdome su Jumis sutartį (Reglamento 6 str. 1 d. b p.)

 

Privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (Reglamento 6 str. 1 d. c p.)

Sutarties galiojimo metu

 

3.2.

Palaikome santykius su Jūsų atstovaujamais fiziniais ar juridiniais asmenimis (pvz., kai projektų įgyvendinimui pasirašome sutartis)

Vardas ir pavardė, asmens kodas ir (ar) gimimo data, adresas, įgaliojimas, įgaliojimo galiojimo laikas, parašas, ryšys su atstovaujamu asmeniu, atstovaujamas asmuo, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, visa informaciją, kurią Jūs pateikiate Bendrovei (pvz., informacija apie Jūsų atstovaujamą asmenį, sudarytas sutartis ir pan.) ir, kiek tai susiję su sutarties vykdymu, komunikacija su Jumis, kita informacija, kuri gali būti reikalinga tinkamam sutarties vykdymui

 

Turime teisėtą interesą (palaikyti santykius su Jūsų atstovaujamais asmenimis) (Reglamento 6 str. 1 d. f p.)

 

Sutarties galiojimo metu

3.3.

Informuojame Jus apie Jums aktualias Bendrovės paslaugas

Vardas ir pavardė, telefono numeris, adresas, atstovaujama organizacija, elektroninio pašto adresas

Sutinkate su tuo, kad naudosime informaciją apie Jus (Reglamento 6 str. 1 d. a p., LR elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 1 d.) arba esate pirkę prekių arba paslaugų iš mūsų (LR elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 2 d.)

 

2 metus nuo sutikimo davimo arba santykių su Jumis pasibaigimo, nebent per šį laikotarpį išreikštumėte nesutikimą

 

3.4.

Pateikiate mums prašymą, pasiūlymą ar skundą

Vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, valstybė, telefono numeris, užklausos tema, užklausos gavimo laikas, užklausos turinys, užklausos priedai, atsakymas į užklausą

Turime Jūsų sutikimą

(Reglamento 6 str. 1 d. a p.)

 

Privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (Reglamento 6 str. 1 d. c p., LR geležinkelių transporto kodekso 29 str. 1 d., 29 3 str. 5 d.)


Turime teisėtą interesą (išnagrinėti Jūsų užklausas, prašymus ar skundus) (Reglamento 6 str. 1 d. f p.)

 

1 metus po paskutinio kreipimosi

 

3.5.

Įrašinėjame pokalbius telefonu tam, kad įgyvendintume su turto ir asmenų saugumu susijusius reikalavimus bei suteiktume paslaugas tinkamai ir kokybiškai

Telefono numeris, telefoninių pokalbių įrašai ir pokalbių metu pateikti duomenys

Turime teisėtą̨ interesą (užtikrinti klientų aptarnavimo kokybę, surinkti įrodymus ginčui, jeigu jis kiltų, ištirti geležinkelių transporto katastrofas, eismo įvykius ar riktus) (Reglamento 6 str. 1 d. f p.)

 

1 metus po pokalbio su Jumis

3.6.

Užtikriname Jūsų sveikatos, gyvybės ir patikėjimo teise bei Bendrovės nuosavybės teise valdomo turto saugumą – tais atvejais, kai esate filmuojamose Bendrovės patalpose, jų prieigose, geležinkelių pervažose, stotyse, ir jų prieigos teritorijose

 

Vaizdo medžiaga

Turime teisėtą interesą (turto ir asmenų saugumas) (Reglamento 6 str. 1 d. f p.)

 

Iki 30 parų

(geležinkelio pervažose – iki 3 mėn.)

3.7.

Galime dalyvauti su Jumis susijusiuose teisiniuose procesuose

Visa aukščiau paminėta informacija, Jums siųsti dokumentai ir jų priedai, Jūsų pateikti dokumentai ir jų priedai, procesiniai dokumentai, teismų nutartys, nutarimai, sprendimai

Turime teisėtą interesą (apginti Bendrovės teises teisiniuose procesuose) (Reglamento 6 str. 1 d. f p.)

 

10 metų po sutarties su Jumis pasibaigimo arba 10 metų po teisinių procesų pasibaigimo

 

Informacija apie nusikalstamas veikas ir apkaltinamuosius nuosprendžius

Duomenys yra reikalingi tam, kad galėtume pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus (Reglamento 9 str. 1 d. f p.)

 

3.8.

Tiriame geležinkelių transporto katastrofas, eismo įvykius ar riktus

Geležinkelių transporto katastrofos, eismo įvykio ar rikto liudytojo: vardas, pavardė, per geležinkelių transporto katastrofą, eismo įvykį ar riktą nukentėjusio asmens  vardas, pavardė, lytis, amžius, blaivumas, asmens veiksmai, geležinkelių transporto katastrofos, eismo įvykio ar rikto kaltininko vardas, pavardė ir visa kita informacija, kurią privalome tvarkyti pagal LR susisiekimo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-531(1.5 E) patvirtintų Pranešimų apie geležinkelių transporto katastrofas, eismo įvykius ir riktus teikimo, geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ir riktų tyrimo ir jų padarinių likvidavimo nuostatų 2 priedą.

Privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (Reglamento 6 str. 1 d. c p., LR susisiekimo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-531(1.5 E) patvirtinti Pranešimų apie geležinkelių transporto katastrofas, eismo įvykius ir riktus teikimo, geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ir riktų tyrimo ir jų padarinių likvidavimo nuostatai)

 

10 metų po geležinkelių transporto katastrofos, eismo įvykio ar rikto

3.9.

Atsiranda poreikis dėl Bendrovės vykdomos veiklos pobūdžio

 

VĮ Registrų centro informacinėje sistemoje esanti informacija apie Jums priklausantį turtą

Turime teisėtą interesą pagal LR geležinkelių transporto kodekso 23 str. priskirtas atlikti funkcijas (Reglamento 6 str. 1 d. f p.)

 

Sutarties galiojimo metu

 

3.10.

Užtikriname efektyvų ir saugų mūsų interneto svetainės veikimą

Prisijungimo prie mūsų interneto svetainės laikas ir trukmė, IP adresas, naudojamos naršyklės pavadinimas ir kiti statistiniai duomenys

Turime teisėtą interesą (užtikrinti, kad Bendrovės interneto svetainė veiktų kokybiškai ir joje apsilankę asmenys rastų jiems aktualią informaciją) (Reglamento 6 str. 1 d. f p.)

 

60 parų

 

Prašome peržiūrėti atsakymą į 3 klausimą aukščiau – privalote pateikti tą informaciją apie Jus, kuri yra būtina tam, kad:

 

 • 3.1 tikslu sudarytume ir įvykdytume su Jumis sutartis;
 • 3.2 tikslu sudarytume ir įvykdytume sutartis su Jūsų atstovaujamais asmenimis.

 

Jums nepateikus 3.1, 3.2 punktuose nurodytos informacijos, negalėsime su Jumis ir/ar Jūsų atstovaujamais asmenimis sudaryti ir įvykdyti aukščiau nurodytų sutarčių.

Didžioji dalis informacijos yra renkama tiesiogiai iš Jūsų. Tačiau dalį informacijos gauname iš šių šalių:

 

 • Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai" (3.1, 3.2 punktuose nurodytais tikslais);
 • AB „Lietuvos paštas" (3.1 punkte nurodytu tikslu);
 • VĮ Registrų centras (3.1, 3.2, 3.9 punktuose nurodytais tikslais).

Su Jumis susijusią informaciją mes perduodame šiems subjektams tik tada, kai tai būtina ir leidžiama pagal galiojančius įstatymus bei dėl 3 dalyje išvardytų priežasčių:

 

 • AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" motininei bendrovei AB „Lietuvos geležinkeliai" ir jos dukterinėms bendrovėms (duomenys gali būti perduodami visais prie atsakymo į 3 klausimą pateiktais tikslais);
 • Bankams, vykdantiems atsiskaitymo operacijas (duomenys perduodami 3.1 punkte nurodytu tikslu);
 • Lietuvos transporto saugos administracijai (duomenys perduodami 3.8 punkte nurodytu tikslu);
 • Teismams, priežiūros, teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms (duomenys gali būti perduodami visais prie atsakymo į 3 klausimą pateiktais tikslais);
 • Advokatams, notarams, antstoliams, auditoriams, konsultantams, informacinių technologijų priežiūros paslaugų teikėjams, elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, draudimo bendrovėms, archyvavimo paslaugas ir kitas paslaugas Bendrovei teikiančioms bendrovėms (duomenys gali būti perduodami visais prie atsakymo į 3 klausimą pateiktais tikslais).

Kaip apsaugote mano duomenis, perduodamus už Europos Ekonominės Erdvės ribų[2]?

Dauguma atvejų asmens duomenys tvarkomi ir perduodami Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės teritorijoje, tačiau esant būtinumui dėl tam tikrų paslaugų teikimo, duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už minėtų teritorijų ribų, kai yra laikomasi tinkamo lygio asmens duomenų apsaugos. Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl priežasčių, nurodytų šioje politikoje prie atsakymo į 6 klausimą, informaciją apie Jus atskleidžiame šiais atvejais:

 

 • Remdamiesi Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo, reiškiančiu, kad Europos Komisija pripažino valstybę, kurioje yra įsisteigęs ir (ar) vykdo veiklą trečiasis asmuo, kaip užtikrinančią tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį;
 • Su trečiuoju asmeniu esame pasirašę sutartį, paremtą Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis;
 • Esame gavę Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimą;
 • Pasinaudoję, jeigu tai įmanoma, kitomis galimomis asmens duomenų apsaugos priemonėmis bei nukrypti leidžiančiomis nuostatomis.

 

[2] Europos Ekonominę Erdvę sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.

Reglamentas ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Kai tai leidžia teisės aktai, Jūs galite:

 

 • Pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar Bendrovė tvarko su Jumis susijusius duomenis ir jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;
 • Pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;
 • Pateikti mums prašymą ištrinti informaciją, kurią turime apie Jus, jeigu ją naudojame neteisėtai;
 • Pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą – kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Išreikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo – kai tai darome remdamiesi Bendrovės teisėtais ir / ar trečiųjų asmenų interesais;
 • Pateikti mums prašymą perkelti (gauti) tuos duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte pagal sutartį ar su sutikimu / išreikšdamas sutikimą ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma;
 • Nesutikti, kad Jums būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Jums;
 • Atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų gautu sutikimu;
 • Pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas Reglamento pažeidimas ir kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių.
 • Asmeniškai pristatydamas prašymą įgyvendinti teises (toliau – prašymas) į Bendrovės būstinę arba duomenų apsaugos pareigūnui Privatumo politikos 13 punkte nurodytais adresais (duomenų subjektas kartu su prašymu turi pristatyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);
 • pateikdamas prašymą Bendrovei ar duomenų apsaugos pareigūnui Privatumo politikos 13 punkte nurodytu pašto adresu (duomenų subjektas prie prašymo įgyvendinti teises turi pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka);
 • pateikdamas prašymą Bendrovei ar duomenų apsaugos pareigūnui Privatumo politikos 13 punkte nurodytu elektroninio pašto adresu (duomenų subjekto prašymas, teikiamas elektroniniu paštu, turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu).
Bendrovė gali Jus profiliuoti statistikos tikslais, taip pat, kad užkirstume nepageidaujamų rinkodaros pasiūlymų siuntimą, Jus priskiriame kategorijoms pagal sutarties sudarymo datą, sutarties galiojimo terminą, sutarties statusą, Jūsų amžių.

Taip, mes naudojame slapukus, kaip nurodyta lentelėje žemiau. Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai Jūs naršote interneto svetainėse. Kitos technologijos, įskaitant duomenis, kuriuos saugome jūsų naršyklėje ar įrenginyje, su jūsų įrenginiu susijusius identifikatorius ir kitą programinę įrangą, gali būti naudojamos panašiais tikslais. Slapukai naudojami plačiai, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau.

 

Pavadinimas

Laikotarpis

Tikslas

GUEST_LANGUAGE_ID

1 metai

Saugoti informaciją apie lankytojo svetainės kalbos nuostatas.

 

JSESSIONID

Iki sesijos pabaigos

Saugoti sesijos duomenis, būtinus svetainės funkcionalumui užtikrinti ir lankytojo sesijai palaikyti.

 

__utma

2 metus

Saugoti informaciją apie lankytojų apsilankymų svetainėje skaičių.

__utmb

1 diena

Saugoti informaciją apie svetainės atvėrimo laiką.

 

__utmc

Iki sesijos pabaigos

Iki kol Jūs jį ištrinsite

Saugoti informaciją apie svetainės užvėrimo laiką.

 

__utmt

1 metai

Saugoti informaciją apie svetainės turinio atsiuntimo laiką.

__utmz

6 mėn.

Saugoti informaciją, ar lankytojas svetainę aplankė pasinaudodamas paieškos funkcija, ar sužinojo apie svetainę iš kitų šaltinių.

 

COMPANY_ID

Iki sesijos pabaigos

Suteikti ir saugoti lankytojo naudotojo ID, kad vienas lankytojas nuo kito galėtų būti tinkamai atskirti.

 

ID, USER_UUID

Iki sesijos pabaigos

Iki kol Jūs jį ištrinsite

Saugoti lankytojo ID informaciją automatinio prisijungimo funkcionalumo palaikymui.

 

__cfduid

1 mėn.

Saugoti lankytojo identifikacijos informaciją kibernetinės apsaugos platformoje cloudflare.com.

 

cookieconsent_status

1 metai

Saugoti informacija apie tai, ar buvo parodytas slapukų pranešimas.

 

 

Savo naršyklę galite sukonfigūruoti taip, kad atsisakytumėte kai kurių ar visų slapukų ar kad būtų prašoma Jūsų leidimo prieš juos priimant. Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų mūsų interneto svetainės dalių ar funkcijų. Informaciją apie tai, kaip galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, rasite apsilankę www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

 

Jei norite gauti daugiau informacijos apie trečiųjų šalių slapukų politiką ir valdymo galimybes, skaitykite šių trečiųjų šalių slapukų politikas.

Jei turite klausimų, pastabų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus, ar norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises galite kreiptis į:

 

 • Duomenų apsaugos pareigūną, adresu: Prūsų g. 1 Vilnius, tel. (8 5) 269 3085, el. p. [email protected];
 • Bendrovę, adresu: Mindaugo g. 12, Vilnius, tel. (8 5) 269 3353, el. p. [email protected]

 

AB „LTG Infra" PRIVATUMO POLITIKA

 

SVARBI INFORMACIJA APIE TAI, KAIP RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020 m. vasario 11 d.

 

Akcinė bendrovė „LTG Infra" (toliau – AB „LTG Infra" arba tiesiog „Bendrovė" ar „mes") saugo informaciją apie Jus ir Jūsų privatumą. Savo Bendrovėje mes vadovaujamės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos Reglamento (toliau – Reglamentas)[1] bei kitų duomenų apsaugos teisės aktų keliamais reikalavimais Jūsų informacijos apsaugai. Šis pranešimas pateikia išsamesnę informaciją apie tai.

 

 1. Ką rasiu šioje politikoje?

 

Šioje politikoje rasite atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Tai yra Jums svarbu – prašome atidžiai susipažinti su pateikiama informacija. Ši politika gali keistis. Prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Bendrovės interneto svetainėje adresu www.lginfrastruktura.lt ir perskaityti ten skelbiamą naujausią politikos versiją.

 

 1. Kas yra atsakingas už informacijos apie mane apsaugą?

 

Mes esame: AB „LTG Infra"

Mūsų įmonės kodas yra: 305202934

Mūsų adresas: Mindaugo g. 12, Vilnius

Mūsų el. pašto adresas: [email protected]

Mūsų tel. Nr.: (8 5) 269 3353

 

 1. Kodėl ir kokią informaciją renkate apie mane?

 

Nr.

Kodėl Jūs renkate informaciją apie mane?

Kokią informaciją apie mane renkate?

Kodėl turite teisę rinkti mano informaciją?

Kiek laiko naudojate ar saugote informaciją apie mane?

3.1.

Sudarome ir vykdome su Jumis sutartis, vykdome su tuo susijusias mokestines prievoles

 

Vardas ir pavardė, asmens kodas ir (ar) gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, parašas, mokėtojo kodas, asmens tapatybės dokumento kopija, individualios veiklos pažymėjimo numeris, atsiskaitymo informacija, atsiskaitymo laikotarpis, įsiskolinimų informacija, banko sąskaitos numeris, sutartis, jos papildymai, pakeitimai ir priedai, priėmimo-perdavimo aktai, sudarymo datos, sutarties numeris, sutarties sudarymo ir vykdymo vieta, informacija apie sutarties vykdymą, sutarties nutraukimo informacija, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas ir, kiek tai susiję su sutarties vykdymu, komunikacija su Jumis, kita informacija, kuri gali būti reikalinga tinkamam sutarties vykdymui

 

Sudarome ir vykdome su Jumis sutartį (Reglamento 6 str. 1 d. b p.)

 

Privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (Reglamento 6 str. 1 d. c p.)

Sutarties galiojimo metu

 

3.2.

Palaikome santykius su Jūsų atstovaujamais fiziniais ar juridiniais asmenimis (pvz., kai projektų įgyvendinimui pasirašome sutartis)

Vardas ir pavardė, asmens kodas ir (ar) gimimo data, adresas, įgaliojimas, įgaliojimo galiojimo laikas, parašas, ryšys su atstovaujamu asmeniu, atstovaujamas asmuo, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, visa informaciją, kurią Jūs pateikiate Bendrovei (pvz., informacija apie Jūsų atstovaujamą asmenį, sudarytas sutartis ir pan.) ir, kiek tai susiję su sutarties vykdymu, komunikacija su Jumis, kita informacija, kuri gali būti reikalinga tinkamam sutarties vykdymui

 

Turime teisėtą interesą (palaikyti santykius su Jūsų atstovaujamais asmenimis) (Reglamento 6 str. 1 d. f p.)

 

Sutarties galiojimo metu

3.3.

Informuojame Jus apie Jums aktualias Bendrovės paslaugas

Vardas ir pavardė, telefono numeris, adresas, atstovaujama organizacija, elektroninio pašto adresas

Sutinkate su tuo, kad naudosime informaciją apie Jus (Reglamento 6 str. 1 d. a p., LR elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 1 d.) arba esate pirkę prekių arba paslaugų iš mūsų (LR elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 2 d.)

 

2 metus nuo sutikimo davimo arba santykių su Jumis pasibaigimo, nebent per šį laikotarpį išreikštumėte nesutikimą

 

3.4.

Pateikiate mums prašymą, pasiūlymą ar skundą

Vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, valstybė, telefono numeris, užklausos tema, užklausos gavimo laikas, užklausos turinys, užklausos priedai, atsakymas į užklausą

Turime Jūsų sutikimą

(Reglamento 6 str. 1 d. a p.)

 

Privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (Reglamento 6 str. 1 d. c p., LR geležinkelių transporto kodekso 29 str. 1 d., 29 3 str. 5 d.)


Turime teisėtą interesą (išnagrinėti Jūsų užklausas, prašymus ar skundus) (Reglamento 6 str. 1 d. f p.)

 

1 metus po paskutinio kreipimosi

 

3.5.

Įrašinėjame pokalbius telefonu tam, kad įgyvendintume su turto ir asmenų saugumu susijusius reikalavimus bei suteiktume paslaugas tinkamai ir kokybiškai

Telefono numeris, telefoninių pokalbių įrašai ir pokalbių metu pateikti duomenys

Turime teisėtą̨ interesą (užtikrinti klientų aptarnavimo kokybę, surinkti įrodymus ginčui, jeigu jis kiltų, ištirti geležinkelių transporto katastrofas, eismo įvykius ar riktus) (Reglamento 6 str. 1 d. f p.)

 

1 metus po pokalbio su Jumis

3.6.

Užtikriname Jūsų sveikatos, gyvybės ir patikėjimo teise bei Bendrovės nuosavybės teise valdomo turto saugumą – tais atvejais, kai esate filmuojamose Bendrovės patalpose, jų prieigose, geležinkelių pervažose, stotyse, ir jų prieigos teritorijose

 

Vaizdo medžiaga

Turime teisėtą interesą (turto ir asmenų saugumas) (Reglamento 6 str. 1 d. f p.)

 

Iki 30 parų

(geležinkelio pervažose – iki 3 mėn.)

3.7.

Galime dalyvauti su Jumis susijusiuose teisiniuose procesuose

Visa aukščiau paminėta informacija, Jums siųsti dokumentai ir jų priedai, Jūsų pateikti dokumentai ir jų priedai, procesiniai dokumentai, teismų nutartys, nutarimai, sprendimai

Turime teisėtą interesą (apginti Bendrovės teises teisiniuose procesuose) (Reglamento 6 str. 1 d. f p.)

 

10 metų po sutarties su Jumis pasibaigimo arba 10 metų po teisinių procesų pasibaigimo

 

Informacija apie nusikalstamas veikas ir apkaltinamuosius nuosprendžius

Duomenys yra reikalingi tam, kad galėtume pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus (Reglamento 9 str. 1 d. f p.)

 

3.8.

Tiriame geležinkelių transporto katastrofas, eismo įvykius ar riktus

Geležinkelių transporto katastrofos, eismo įvykio ar rikto liudytojo: vardas, pavardė, per geležinkelių transporto katastrofą, eismo įvykį ar riktą nukentėjusio asmens  vardas, pavardė, lytis, amžius, blaivumas, asmens veiksmai, geležinkelių transporto katastrofos, eismo įvykio ar rikto kaltininko vardas, pavardė ir visa kita informacija, kurią privalome tvarkyti pagal LR susisiekimo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-531(1.5 E) patvirtintų Pranešimų apie geležinkelių transporto katastrofas, eismo įvykius ir riktus teikimo, geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ir riktų tyrimo ir jų padarinių likvidavimo nuostatų 2 priedą.

Privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (Reglamento 6 str. 1 d. c p., LR susisiekimo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-531(1.5 E) patvirtinti Pranešimų apie geležinkelių transporto katastrofas, eismo įvykius ir riktus teikimo, geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ir riktų tyrimo ir jų padarinių likvidavimo nuostatai)

 

10 metų po geležinkelių transporto katastrofos, eismo įvykio ar rikto

3.9.

Atsiranda poreikis dėl Bendrovės vykdomos veiklos pobūdžio

 

VĮ Registrų centro informacinėje sistemoje esanti informacija apie Jums priklausantį turtą

Turime teisėtą interesą pagal LR geležinkelių transporto kodekso 23 str. priskirtas atlikti funkcijas (Reglamento 6 str. 1 d. f p.)

 

Sutarties galiojimo metu

 

3.10.

Užtikriname efektyvų ir saugų mūsų interneto svetainės veikimą

Prisijungimo prie mūsų interneto svetainės laikas ir trukmė, IP adresas, naudojamos naršyklės pavadinimas ir kiti statistiniai duomenys

Turime teisėtą interesą (užtikrinti, kad Bendrovės interneto svetainė veiktų kokybiškai ir joje apsilankę asmenys rastų jiems aktualią informaciją) (Reglamento 6 str. 1 d. f p.)

 

60 parų

 1. Kokią informaciją privalau Jums pateikti ir kodėl?

 

Prašome peržiūrėti atsakymą į 3 klausimą aukščiau – privalote pateikti tą informaciją apie Jus, kuri yra būtina tam, kad:

 

 • 3.1 tikslu sudarytume ir įvykdytume su Jumis sutartis;
 • 3.2 tikslu sudarytume ir įvykdytume sutartis su Jūsų atstovaujamais asmenimis.

 

Jums nepateikus 3.1, 3.2 punktuose nurodytos informacijos, negalėsime su Jumis ir/ar Jūsų atstovaujamais asmenimis sudaryti ir įvykdyti aukščiau nurodytų sutarčių.

 

 1. Iš kur renkate informaciją apie mane?

 

Didžioji dalis informacijos yra renkama tiesiogiai iš Jūsų. Tačiau dalį informacijos gauname iš šių šalių:

 

 • Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai" (3.1, 3.2 punktuose nurodytais tikslais);
 • AB „Lietuvos paštas" (3.1 punkte nurodytu tikslu);
 • VĮ Registrų centras (3.1, 3.2, 3.9 punktuose nurodytais tikslais).

 

 1. Kam perduodate informaciją apie mane?

 

Su Jumis susijusią informaciją mes perduodame šiems subjektams tik tada, kai tai būtina ir leidžiama pagal galiojančius įstatymus bei dėl 3 dalyje išvardytų priežasčių:

 

 • AB „LTG Infra" motininei bendrovei AB „Lietuvos geležinkeliai" ir jos dukterinėms bendrovėms (duomenys gali būti perduodami visais prie atsakymo į 3 klausimą pateiktais tikslais);
 • Bankams, vykdantiems atsiskaitymo operacijas (duomenys perduodami 3.1 punkte nurodytu tikslu);
 • Lietuvos transporto saugos administracijai (duomenys perduodami 3.8 punkte nurodytu tikslu);
 • Teismams, priežiūros, teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms (duomenys gali būti perduodami visais prie atsakymo į 3 klausimą pateiktais tikslais);
 • Advokatams, notarams, antstoliams, auditoriams, konsultantams, informacinių technologijų priežiūros paslaugų teikėjams, elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, draudimo bendrovėms, archyvavimo paslaugas ir kitas paslaugas Bendrovei teikiančioms bendrovėms (duomenys gali būti perduodami visais prie atsakymo į 3 klausimą pateiktais tikslais).

 

 1. Kaip apsaugote mano duomenis, perduodamus už Europos Ekonominės Erdvės ribų[2]?

 

Dauguma atvejų asmens duomenys tvarkomi ir perduodami Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės teritorijoje, tačiau esant būtinumui dėl tam tikrų paslaugų teikimo, duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už minėtų teritorijų ribų, kai yra laikomasi tinkamo lygio asmens duomenų apsaugos. Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl priežasčių, nurodytų šioje politikoje prie atsakymo į 6 klausimą, informaciją apie Jus atskleidžiame šiais atvejais:

 

 • Remdamiesi Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo, reiškiančiu, kad Europos Komisija pripažino valstybę, kurioje yra įsisteigęs ir (ar) vykdo veiklą trečiasis asmuo, kaip užtikrinančią tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį;
 • Su trečiuoju asmeniu esame pasirašę sutartį, paremtą Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis;
 • Esame gavę Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimą;
 • Pasinaudoję, jeigu tai įmanoma, kitomis galimomis asmens duomenų apsaugos priemonėmis bei nukrypti leidžiančiomis nuostatomis.

 

 1. Kokias teises turiu?

 

Reglamentas ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Kai tai leidžia teisės aktai, Jūs galite:

 

 • Pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar Bendrovė tvarko su Jumis susijusius duomenis ir jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;
 • Pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;
 • Pateikti mums prašymą ištrinti informaciją, kurią turime apie Jus, jeigu ją naudojame neteisėtai;
 • Pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą – kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Išreikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo – kai tai darome remdamiesi Bendrovės teisėtais ir / ar trečiųjų asmenų interesais;
 • Pateikti mums prašymą perkelti (gauti) tuos duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte pagal sutartį ar su sutikimu / išreikšdamas sutikimą ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma;
 • Nesutikti, kad Jums būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Jums;
 • Atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų gautu sutikimu;
 • Pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas Reglamento pažeidimas ir kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių.

 

 1. Kaip galiu įgyvendinti savo teises?

 

 • Asmeniškai pristatydamas prašymą įgyvendinti teises (toliau – prašymas) į Bendrovės būstinę arba duomenų apsaugos pareigūnui Privatumo politikos 13 punkte nurodytais adresais (duomenų subjektas kartu su prašymu turi pristatyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);
 • pateikdamas prašymą Bendrovei ar duomenų apsaugos pareigūnui Privatumo politikos 13 punkte nurodytu pašto adresu (duomenų subjektas prie prašymo įgyvendinti teises turi pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka);
 • pateikdamas prašymą Bendrovei ar duomenų apsaugos pareigūnui Privatumo politikos 13 punkte nurodytu elektroninio pašto adresu (duomenų subjekto prašymas, teikiamas elektroniniu paštu, turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu).

 

 1. Ar mane profiliuojate ir priimate automatizuotus sprendimus?

 

Bendrovė gali Jus profiliuoti statistikos tikslais, taip pat, kad užkirstume nepageidaujamų rinkodaros pasiūlymų siuntimą, Jus priskiriame kategorijoms pagal sutarties sudarymo datą, sutarties galiojimo terminą, sutarties statusą, Jūsų amžių.

 

 

 1. Ar Jūsų interneto svetainė palieka slapukus mano kompiuteryje ar įrenginyje?

 

Taip, mes naudojame slapukus, kaip nurodyta lentelėje žemiau. Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai Jūs naršote interneto svetainėse. Kitos technologijos, įskaitant duomenis, kuriuos saugome jūsų naršyklėje ar įrenginyje, su jūsų įrenginiu susijusius identifikatorius ir kitą programinę įrangą, gali būti naudojamos panašiais tikslais. Slapukai naudojami plačiai, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau.

 

Pavadinimas

Laikotarpis

Tikslas

GUEST_LANGUAGE_ID

1 metai

Saugoti informaciją apie lankytojo svetainės kalbos nuostatas.

 

JSESSIONID

Iki sesijos pabaigos

Saugoti sesijos duomenis, būtinus svetainės funkcionalumui užtikrinti ir lankytojo sesijai palaikyti.

 

__utma

2 metus

Saugoti informaciją apie lankytojų apsilankymų svetainėje skaičių.

__utmb

1 diena

Saugoti informaciją apie svetainės atvėrimo laiką.

 

__utmc

Iki sesijos pabaigos

Iki kol Jūs jį ištrinsite

Saugoti informaciją apie svetainės užvėrimo laiką.

 

__utmt

1 metai

Saugoti informaciją apie svetainės turinio atsiuntimo laiką.

__utmz

6 mėn.

Saugoti informaciją, ar lankytojas svetainę aplankė pasinaudodamas paieškos funkcija, ar sužinojo apie svetainę iš kitų šaltinių.

 

COMPANY_ID

Iki sesijos pabaigos

Suteikti ir saugoti lankytojo naudotojo ID, kad vienas lankytojas nuo kito galėtų būti tinkamai atskirti.

 

ID, USER_UUID

Iki sesijos pabaigos

Iki kol Jūs jį ištrinsite

Saugoti lankytojo ID informaciją automatinio prisijungimo funkcionalumo palaikymui.

 

__cfduid

1 mėn.

Saugoti lankytojo identifikacijos informaciją kibernetinės apsaugos platformoje cloudflare.com.

 

cookieconsent_status

1 metai

Saugoti informacija apie tai, ar buvo parodytas slapukų pranešimas.

 

 

 1. Kaip galiu valdyti slapukus?

 

Savo naršyklę galite sukonfigūruoti taip, kad atsisakytumėte kai kurių ar visų slapukų ar kad būtų prašoma Jūsų leidimo prieš juos priimant. Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų mūsų interneto svetainės dalių ar funkcijų. Informaciją apie tai, kaip galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, rasite apsilankę www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

 

Jei norite gauti daugiau informacijos apie trečiųjų šalių slapukų politiką ir valdymo galimybes, skaitykite šių trečiųjų šalių slapukų politikas.

 

 1. Kaip susisiekti su Bendrove ar duomenų apsaugos pareigūnu?

 

Jei turite klausimų, pastabų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus, ar norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises galite kreiptis į:

 

 • Duomenų apsaugos pareigūną, adresu: Prūsų g. 1 Vilnius, tel. (8 5) 269 3085, el. p. [email protected];
 • Bendrovę, adresu: Mindaugo g. 12, Vilnius, tel. (8 5) 269 3353, el. p. [email protected]

 

 

____________________________________



[1] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

[2] Europos Ekonominę Erdvę sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.

 

 

Atnaujinta 2020-08-27